Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym kierują lekarze specjaliści oraz lekarze specjalności

 1. neonatologii;
 2. pediatrii;
 3. rehabilitacji;
 4. ortopedii;
 5. neurologii;
 6. reumatologii;
 7. okulistyki – w przypadku osób niewidomych i niedowidzących;
 8. otolaryngologii – w przypadku osób z wadą słuchu;
 9. audiologii i foniatrii – w przypadku osób z wadą słuchu oraz
 10. lekarze POZ – w przypadku dzieci do 3 roku życia

Rozpoznania na skierowaniach kwalifikujące do leczenia w ramach Centrum

REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM ICD 10

(na podstawie załącznika nr 6 do zarządzenia Nr 56/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r.)

1. Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.
2. Numer statystyczny, o którym mowa w ust. 1, składa się z pięciu znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki. W przypadku gdy rozpoznanie posiada trzyznakowe rozwinięcie, należy podać trzy znaki. (§ 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego

 • Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego
  D14
 • Ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe
  D14.0
 • Krtań
  D14.1
 • Tchawica
  D14.2
 • Oskrzela i płuca
  D14.3
 • Układ oddechowy, nieokreślone
  D14.4

Specyficzne zaburzenie rozwoju mowy i języka

 • Specyficzne zaburzenie rozwoju mowy i języka
  F80
 • Specyficzne zaburzenia artykulacji
  F80.0
 • Zaburzenie ekspresji mowy
  F80.1
 • Zaburzenie rozumienia mowy
  F80.2
 • Nabyta afazja z padaczką (Zespół Landau-Kleffnera)
  F80.3
 • Inne zaburzenie rozwoju mowy i języka
  F80.8
 • Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone
  F80.9

Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych

 • Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
  F82

Całościowe zaburzenia rozwojowe

 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
  F84
 • Autyzm dziecięcy
  F84.0
 • Autyzm atypowy
  F84.1
 • Zespół Retta
  F84.2
 • Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
  F84.3
 • Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
  F84.4
 • Zespół Aspergera
  F84.5
 • Inne całościowe zaburzenia rozwojowe
  F84.8
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone
  F84.9

Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

 • Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
  F98
 • Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne
  F98.0
 • Zanieczyszczanie się kałem (encopresis) nieorganiczne
  F98.1
 • Zaburzenie odżywiania w niemowlęctwie i dzieciństwie
  F98.2
 • Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie
  F98.3
 • Stereotypie ruchowe
  F98.4
 • Jąkanie (zacinanie się)
  F98.5
 • Mowa bezładna
  F98.6
 • Inne specyficzne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
  F98.8
 • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym, nieokreślone
  F98.9

Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

 • Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  G90

Zanik mięsni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne

 • Zanik mięsni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
  G12
 • Zanik mięsni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu I (Werdniga-Hoffmana)
  G12.0
 • Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
  G12.1
 • Stwardnienie boczne zanikowe
  G12.2
 • Inne zaniki mięsni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
  G12.8
 • Zanik mięsni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony
  G12.9

Dystonia

 • Dystonia
  G24
 • Dystonia wywołana przez leki
  G24.0
 • Dystonia samoistna rodzinna
  G24.1
 • Dystonia samoistna niedziedziczna
  G24.2
 • Kurczowy kręcz karku
  G24.3
 • Dystonia samoistna w obrębie twarzy
  G24.4
 • Kurcz powiek
  G24.5
 • Inne dystonie
  G24.8
 • Dystonia, nieokreślona
  G24.9

Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

 • Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
  G25
 • Drżenie samoistne
  G25.0
 • Drżenie polekowe
  G25.1
 • Inne określone formy drżenia
  G25.2
 • Mioklonia
  G25.3
 • Pląsawica polekowa
  G25.4
 • Inna pląsawica
  G25.5
 • Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
  G25.6
 • Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
  G25.8
 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone
  G25.9

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G26

Padaczka

 • Padaczka
  G40

 • Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku
  G40.0

 • Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi
  G40.1

 • Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi
  G40.2

 • Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe
  G40.3

 • Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych
  G40.4

 • Szczególne zespoły padaczkowe
  G40.5

 • Napady ”””grand mal”””, nieokreślone, (z lub bez napadów “““Petit mall“““)
  G40.6

 • “““Petit mall“““, nieokreślone, bez napadów, ”””grand mal”””
  G40.7

 • Inne padaczki
  G40.8

 • Padaczka, nieokreślona
  G40.9

Zaburzenia korzeni nerwowych i splotów nerwowych

 • Zaburzenia korzeni nerwowych i splotów nerwowych
  G54

 • Zaburzenie splotu ramiennego
  G54.0

 • Zaburzenie splotu lędźwiowo-krzyżowego
  G54.1

 • Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowanych gdzie indziej
  G54.2

 • Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowanych gdzie indziej
  G54.3

 • Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowanych gdzie indziej
  G54.4

 • Nerwoból z zanikiem mięśni
  G54.5

 • Zespół bólu fantomowego kończyny z bólem
  G54.6

 • Zespół bólu fantomowego kończyny bez bólu
  G54.7

 • Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych
  G54.8

 • Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreślone
  G54.9

Neuropatia

 • Neuropatia samoistna i dziedziczna
  G60

 • Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
  G60.0

 • Choroba Refsuma
  G60.1

 • Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
  G60.2

 • Neuropatia samoistna postęoująca
  G60.3

 • Inne neuropatie dziedziczne i samoistne
  G60.4

 • Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona
  G60.9

Polineuropatia zapalna

 • Polineuropatia zapalna
  G61

 • Zespół Gullaina-Barrego
  G61.0

 • Neuropatia surowicza
  G61.1

 • Inne polineuropatie zakaźne
  G61.8

 • Polineuropatia zakaźna, nieokreślona
  G61.3

Polineuropatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

 • Polineuropatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G63
 • Polineuropatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, sklasyfikowanych gdzie indziej
  G63.0
 • Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
  G63.1
 • Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
  G63.2
 • Polineuropatia w innych chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)
  G63.3
 • Polinauropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+)
  G63.4
 • Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M34+)
  G63.5
 • Polineuropatia w innych zaburzeniach układu kostno-mięśniowego (M00-M25+, M40-M96+)
  G63.6
 • Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G63.8

Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

 • Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
  G64

Miastenia ciężka rzekomoporaźna `{`myasthenia gravis`}` i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe

 • Miastenia ciężka rzekomoporaźna [myasthenia gravis] i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
  G70
 • Miastenia ciężka rzekomoporaźna
  G70.0
 • Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
  G70.1
 • Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego
  G70.2
 • Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe
  G70.8
 • Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreślone
  G70.9

Pierwotne zaburzenia mięśniowe

 • Pierwotne zaburzenia mięśniowe
  G71
 • Dystrofia mięśniowa
  G71.0
 • Zaburzenia miotoniczna
  G71.1
 • Miopatnie wrodzone
  G71.2
 • Miopatia mitochonrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
  G71.3
 • Inne pierwotne zaburzenia mięśni
  G71.8
 • Pierwotne zaburzenia mięśni, nieokreślone
  G71.9

Zaburzenia połączeń nerwowo-mięśniowych oraz mięśni w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

 • Zaburzenia połączeń nerwowo-mięśniowych oraz mięśni w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G73

 • Zespoły miasteniczne w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
  G73.0

 • Zespół Eatona-Lamberta (C80+)
  G73.1

 • Inne zespoły miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
  G73.2

 • Zespoły miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G73 3

 • Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  G73.4

 • Miopatia w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
  G73.5

 • Miopatia w chorobach metabolicznych
  G73.6

 • Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G73.7

Dziecięce porażenie mózgowe

 • Dziecięce porażenie mózgowe
  G80

 • Kurczowe porażenie mózgowe
  G80.0

 • Kurczowe porażenie obustronne
  G80.1

 • Dziecięce porażenie połowicze
  G80.2

 • Dyskinetycze porażenie mózgowe
  G80.3

 • Ataktyczne porażenie mózgowe
  G80.4

 • Inne dziecięce porażenie mózgowe
  G80.8

 • Dziecięce porażenie mózgowe, nieokreślone
  G80.9

Porażenie połowicze

 • Porażenie połowicze
  G81

 • Wiotkie porażenie połowicze
  G81.0

 • Kurczowe porażenie połowicze
  G81.1

 • Porażenie połowicze, nieokreślone
  G81.9

Porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe

 • Porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe
  G82

 • Wiotkie porażenie kończyn dolnych
  G82.0

 • Kurczowe porażenie kończyn dolnych
  G82.1

 • Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
  G82.2

 • Wiotkie porażenie czterokończynowe
  G82.3

 • Kurczowe porażenie czterokończynowe
  G82.4

 • Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
  G82.5

Inne zespoły porażenne

 • Inne zespoły porażenne
  G83

 • Porażenie obustronne kończyn górnych
  G83.0

 • Porażenie jednej kończyny dolnej
  G83.1

 • Porażenie jednej kończyny górnej
  G83.2

 • Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
  G83.3

 • Zespół ogona końskiego
  G83.4

 • Inne określone zespoły porażenne
  G83.8

 • zespół porażenny, nieokreślony
  G83.9

Wodogłowie

 • Wodogłowie
  G91

 • Wodogłowie komunikujące
  G91.0

 • Wodogłowie z niedrożności
  G91.1

 • Wodogłowie normociśnieniowe [Zespół Hakima]
  G91.2

 • Wodogłowie pourazowe, nieokreślone
  G91.3

 • Inne wodogłowie
  G91.8

 • Wodogłowie, nieokreślone
  G91.9

Encefalopatia toksyczna

 • Encefalopatia toksyczna
  G92

Inne zaburzenia mózgu

 • Inne zaburzenia mózgu
  G93

 • Torbiele mózgu
  G93.0

 • Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
  G93.1

 • Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
  G93.2

 • Powirusowy zespół zmęczenia
  G93.3

 • Encefalopatia, nieokreślona
  G93.4

 • Zespół uciskowy mózgu
  G93.5

 • Obrzęk mózgu
  G93.6

 • Zespół Reye’a
  G93.7

 • Inne określone zaburzenia mózgu
  G93.8

 • Zaburzenie mózgu, nieokreślone
  G93.9

Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej

 • Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
  G98

Upośledzenie widzenia

 • Upośledzenie widzenia
  H53

 • Niedowidzenie (amblyopia) z nieużywaniem oka (anopsia)
  H53.0

 • Subiektywne zaburzenie widzenia
  H53.1

 • Dwojenie (diplopia)
  H53.2

 • Inne zaburzenia widzenia obuocznego
  H53.3

 • Zmiany w polu widzenia
  H53.4

 • Zaburzenie widzenia barw
  H53.5

 • Ślepota zmierzchowa
  H53.6

 • Inne zaburzenia widzenia
  H53.8

 • Zaburzenia widzenia, nieokreślone
  H53.9

Ślepota i upośledzenie wzroku

 • Ślepota i upośledzenie wzroku
  H54

 • Ślepota obuoczna
  H54.0

 • Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka
  H54.1

 • Upośledzenie wzroku obuoczne
  H54.2

 • Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna
  H54.3

 • Ślepota jednego oka
  H54.4

 • Upośledzenie widzenia jednego oka
  H54.5

 • Nieokreślona utrata wzroku jednego oka
  H54.6

 • Nieokreślona utrata wzroku
  H54.7

Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa

 • Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza)
  H90

 • Głuchota przewodzeniowa obustronna
  H90.0

 • Głuchota przewodzeniowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
  H90.1

 • Głuchota przewodzeniowa, nieokreślona
  H90.2

 • Głuchota czuciowo-nerwowa obustronna
  H90.3

 • Głuchota czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
  H90.4

 • Głuchota czuciowo-nerwowa, nieokreślona
  H90.5

 • Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa obustronna
  H90.6

 • Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
  H90.7

 • Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa, nieokreślona
  H90.8

Inna głuchota

 • Inna głuchota
  H91

 • Głuchota ototoksyczna
  H91.0

 • Głuchota starcza
  H91.1

 • Nagła głuchota, idiopatyczna
  H91.2

 • Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej
  H91.3

 • Inne określone postacie głuchoty
  H91.8

 • Ubytek słuchu, nieokreślony
  H91.9

Inne zaburzenia ucha niesklasyfikowane gdzie indziej

 • Inne zaburzenia ucha niesklasyfikowane gdzie indziej
  H93

 • Zaburzenia degeneracyjne i naczyniowe ucha
  H93.0

 • Dzwonienie (szum) w uszach
  H93.1

 • Inne zaburzenia percepcji słuchowej
  H93.2

 • Schorzenia nerwu przedsionkowo-ślimakowego
  H93.3

 • Inne określone zaburzenia ucha
  H93.8

 • Zaburzenia ucha, nieokreślone
  H93.9

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą być niezwiązane z obecną ciążą

 • Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą być niezwiązane z obecną ciążą
  P00

 • Stan płodu i noworodka spowodowany nadciśnieniem u matki
  P00.0

 • Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami nerek i dróg moczowych u matki
  P00.1

 • Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi u matki
  P00.2

 • Stan płodu i noworodka spowodowany przez inne choroby układu krążenia i układu oddechowego u matki
  P00.3

 • Stan płodu i noworodka spowodowany zaburzeniami odżywienia u matki
  P00.4

 • Stan płodu i noworodka spowodowany urazem u matki
  P00.5

 • Stan płodu i noworodka spowodowany zabiegami chirurgicznymi u matki
  P00.6

 • Stan płodu i noworodka spowodowany innymi zabiegami medycznymi u matki, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
  P00.7

 • Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami u matki
  P00.8

 • Stan płodu i noworodka spowodowany nieokreślonymi stanami u matki
  P00.9

Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu

 • Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
  P03

 • Stan płodu i noworodka spowodowany porodem pośladkowym i wydobyciem płodu
  P03.0

 • Stan płodu i noworodka spowodowany innym nieprawidłowym przodowaniem, ułożeniem i niewspółmiernością podczas czynności porodowej i porodu
  P03.1

 • Stan płodu i noworodka spowodowany porodem kleszczowym
  P03.2

 • Stan płodu i noworodka spowodowany zastosowaniem próżniociągu
  P03.3

 • Stan płodu i noworodka spowodowany cięciem cesarskim
  P03.4

 • Stan płodu i noworodka spowodowany porodem nagłym
  P03.5

 • Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłową czynnością skurczową macicy
  P03.6

 • Stan płodu i noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
  P03.8

 • Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniem czynności porodowej i porodu, nieokreślonym
  P03.9

Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu

 • Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu
  P05

 • Niska urodzeniowa masa ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
  P05.0

 • Niskie urodzeniowe wymiary ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
  P05.1

 • Niedożywienie (hypotrofia) płodu bez wzmianki o niskiej urodzeniowej masie ciała lub o niskich urodzeniowych wymiarach ciała w stosunku do wieku płodowego
  P05.2

 • Opóźnienie wzrastania płodu, nieokreślone
  P05.9

Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej

 • Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
  P07

 • Skrajnie niska urodzeniowa masa ciała
  P07.0

 • Inna niska urodzeniowa masa ciała
  P07.1

 • Skrajne wcześniactwo
  P07.2

 • Inne przypadki wcześniactwa
  P07.3

Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym

 • Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
  P10

 • Krwotok podtwardówkowy spowodowany urazem porodowym
  P10.0

 • Krwawienie do mózgu spowodowane urazem porodowym
  P10.1

 • Krwotok dokomorowy spowodowany urazem porodowym
  P10.2

 • Krwotok podpajęczynówkowy spowodowany urazem porodowym
  P10.3

 • Rozdarcie namiotu móżdżku spowodowane urazem porodowym
  P10.4

 • Inne rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym
  P10.8

 • Nie określone rozerwanie struktury śródczaszkowej i krwotok spowodowany urazem porodowym
  P10.9

Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego

 • Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
  P11

 • Obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym
  P11.0

 • Inne określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym
  P11.1

 • Nie określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym
  P11.2

 • Uraz porodowy nerwu twarzowego
  P11.3

 • Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych
  P11.4

 • Uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
  P11.5

 • Uraz porodowy ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślony
  P11.9

Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego

 • Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego
  P14

 • Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym
  P14.0

 • Porażenie Klumpkego spowodowane urazem porodowym
  P14.1

 • Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym
  P14.2

 • Inne urazy porodowe splotu ramiennego
  P14.3

 • Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego
  P14.8

 • Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego, nieokreślony
  P14.9

Inne urazy porodowe

 • Inne urazy porodowe
  P15

 • Uraz porodowy wątroby
  P15.0

 • Uraz porodowy śledziony
  P15.1

 • Uraz porodowy mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego
  P15.2

 • Uraz porodowy oka
  P15.3

 • Uraz porodowy twarzy
  P15.4

 • Uraz porodowy zewnętrznych narządów moczowo-płciowych
  P15.5

 • Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej spowodowana urazem porodowym
  P15.6

 • Inne określone urazy porodowe
  P15.8

 • Uraz porodowy, nieokreślony
  P15.9

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne

 • Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
  P20

 • Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności porodowej
  P20.0

 • Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone w czasie czynności porodowej i porodu
  P20.1

 • Niedotlenienie wewnątrzmaciczne, nieokreślone
  P20.9

Zamartwica urodzeniowa

 • Zamartwica urodzeniowa
  P21

 • Ciężka zamartwica urodzeniowa
  P21.0

 • Umiarkowana lub średniego stopnia zamartwica urodzeniowa
  P21.1

 • Zamartwica urodzeniowa, nieokreślona
  P21.9

Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka

 • Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
  P52

 • Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u płodu i noworodka
  P52.0

 • Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u płodu i noworodka
  P52.1

 • Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u płodu i noworodka
  P52.2

 • Nie określony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka
  P52.3

 • Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka
  P52.4

 • Podpajęczynówkowy krwotok (nieurazowy) u płodu i noworodka
  P52.5

 • Krwotok (nieurazowy) do móżdżku i tylnego dołu czaszki u płodu i noworodka
  P52.6

 • Inne śródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u płodu i noworodka
  P52.8

 • Śródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka, nieokreślony
  P52.9

Inne krwotoki u noworodka

 • Inne krwotoki u noworodka
  P54

 • Wymioty krwawe u noworodka
  P54.0

 • Smoliste stolce u noworodka
  P54.1

 • Krwotok z odbytnicy u noworodka
  P54.2

 • Inne krwotoki z przewodu pokarmowego u noworodka
  P54.3

 • Krwotok do nadnerczy u noworodka
  P54.4

 • Krwawienie do skóry u noworodka
  P54.5

 • Krwawienie z pochwy u noworodka
  P54.6

 • Inne określone krwotoki u noworodka
  P54.8

 • Krwotok u noworodka, nie określony
  P54.9

Inne zaburzenia mózgowe noworodka

 • Inne zaburzenia mózgowe noworodka
  P91

 • Niedokrwienie mózgu noworodka
  P91.0

 • Nabyta torbiel okołokomorowa noworodka
  P91.1

 • Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka
  P91.2

 • Nadpobudliwość mózgowa noworodka
  P91.3

 • Obniżenie aktywności mózgowej noworodka
  P91.4

 • Śpiączka noworodka
  P91.5

 • Inne określone zaburzenia mózgowe noworodka
  P91.8

 • Zaburzenie mózgowe noworodka, nieokreślone
  P91.9

Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka

 • Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka
  P94

 • Przemijająca noworodkowa miasthenia gravis
  P94.0

 • Wrodzone wzmożone napięcie mięśniowe
  P94.1

 • Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe
  P94.2

 • Inne zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka
  P94.8

 • Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka, nieokreślone
  P94.9

Zaburzenia mowy nigdzie indziej niesklasyfikowane

 • Zaburzenia mowy nigdzie indziej niesklasyfikowane
  R47

 • Dysfazja i afazja
  R47.0

 • Dysartria i anartria
  R47.1

 • Inne i nie określone zaburzenia mowy
  R47.8

Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego

 • Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
  R62

 • Inne braki w porównaniu do oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego:
  R62.8

 • Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizycznego, nieokreślony
  R62.9

Przepuklina mózgowa

 • Przepuklina mózgowa
  Q01

 • Przepuklina mózgowa czołowa
  Q01.0

 • Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa
  Q01.1

 • Przepuklina mózgowa potyliczna
  Q01.2

 • Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji
  Q01.8

 • Przepuklina mózgowa, nieokreślona
  Q01.9

Małogłowie

 • Małogłowie
  Q02

Wodogłowie

 • Wodogłowie wrodzone
  Q03

 • Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza
  Q03.0

 • Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki
  Q03.1

 • Wodogłowie wrodzone inne
  Q03.8

 • Wodogłowie wrodzone, nieokreślone
  Q03.9

Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu

 • Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu
  Q04

 • Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego
  Q04.0

 • Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii)
  Q04.1

 • Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia)
  Q04.2

 • Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek
  Q04.3

 • Septo-optic dysplasia
  Q04.4

 • Mózg olbrzymi
  Q04.5

 • Wrodzone torbiele mózgu
  Q04.6

 • Inne określone wady rozwojowe mózgu
  Q04.8

 • Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone
  Q04.9

Rozszczep kręgosłupa

 • Rozszczep kręgosłupa
  Q05

 • Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem
  Q05.0

 • Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem
  Q05.1

 • Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem
  Q05.2

 • Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem
  Q05.3

 • Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem
  Q05.4

 • Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia
  Q05.5

 • Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia
  Q05.6

 • Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia
  Q05.7

 • Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia
  Q05.8

 • Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony
  Q05.9

Inne wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego

 • Inne wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego
  Q06

 • Brak rdzenia
  Q06.0

 • Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego
  Q06.1

 • Rozdwojenie rdzenia
  Q06.2

 • Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego
  Q06.3

 • Wodordzenie
  Q06.4

 • Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego
  Q06.8

 • Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone
  Q06.9

Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

 • Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
  Q07

 • Zespół Arnolda-Chiariego
  Q07.0

 • Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
  Q07.8

 • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone
  Q07.9

Inne wrodzone wady rozwojowe ucha

 • Inne wrodzone wady rozwojowe ucha
  Q17

 • Małżowina dodatkowa
  Q17.0

 • Małżowina
  Q17.1

 • Małżowina mała
  Q17.2

 • Inne nieprawidłowości kształtu ucha
  Q17.3

 • Nieprawidłowe osadzenie małżowiny usznej
  Q17.4

 • Ucho odstające
  Q17.5

 • Inne określone wady rozwojowe ucha
  Q17.8

 • Wrodzona wada rozwojowa ucha, nieokreślona
  Q17.9

Rozszczep podniebienia

 • Rozszczep podniebienia
  Q35

 • Rozszczep podniebienia twardego, obustronny
  Q35.0

 • Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny
  Q35.1

 • Rozszczep podniebienia miękkiego, obustronny
  Q35.2

 • Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny
  Q35.3

 • Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny
  Q35.4

 • Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny
  Q35.5

 • Rozszczep podniebienia pośrodkowy
  Q35.6

 • Rozszczep języczka podniebienia
  Q35.7

 • Rozszczep podniebienia nie określony, obustronny
  Q35.8

 • Rozszczep podniebienia nie określony, jednostronny
  Q35.9

Rozszczep wargi

 • Rozszczep wargi
  Q36

 • Rozszczep wargi, obustronny
  Q36.0

 • Rozszczep wargi pośrodkowy
  Q36.1

 • Rozszczep wargi, jednostronny
  Q36.9

Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi

 • Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi
  Q37

 • Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny
  Q37.0

 • Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny
  Q37.1

 • Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny
  Q37.2

 • Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny
  Q37.3

 • Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, obustronny
  Q37.8

 • Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, jednostronny
  Q37.9

Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej

 • Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej
  Q67

 • Asymetria twarzy
  Q67.0

 • Twarz zaciśnięta (compression facies)
  Q67.1

 • Długogłowie (dolichocephalia)
  Q67.2

 • Skośnogłowie (plagiocephalia)
  Q67.3

 • Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczęk
  Q67.4

 • Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa
  Q67.5

 • Klatka piersiowa szewska
  Q67.6

 • Klatka piersiowa kurza
  Q67.7

Zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej

 • Zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej
  Q72

 • Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych)
  Q72.0

 • Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą
  Q72.1

 • Wrodzony brak podudzia i stopy
  Q72.2

 • Wrodzony brak stopy i palców
  Q72.3

 • Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej
  Q72.4

 • Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowej
  Q72.5

 • Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej
  Q72.6

 • Rozszczep stopy
  Q72.7

 • Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych)
  Q72.8

 • Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nieokreślone
  Q72.9

Zniekształcenie zmniejszające kończyny, nieokreślone

 • Zniekształcenie zmniejszające kończyny, nieokreślone
  Q73

 • Wrodzony brak kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych)
  Q73.0

 • Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych)
  Q73.1

 • Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nieokreślon(ej)(ych)
  Q73.8

Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i klatki piersiowej kostnej

 • Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i klatki piersiowej kostnej
  Q76

 • Utajony rozszczep kręgosłupa
  Q76.0

 • Zespół Klippel-Feila
  Q76.1

 • Wrodzony kręgozmyk
  Q76.2

 • Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości
  Q76.3

 • Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznym
  Q76.4

 • Żebro szyjne
  Q76.5

 • Inne wrodzone wady rozwojowe żeber
  Q76.6

 • Wrodzona wada rozwojowa mostka
  Q76.7

 • Inne wrodzone wady rozwojowe klatki piersiowej kostnej
  Q76.8

 • Wrodzona wada rozwojowa klatki piersiowej kostnej, nieokreślona
  Q76.9

Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa

 • Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
  Q77

 • Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja)
  Q77.0

 • Karłowatość, postać śmiertelna (thanatophoric short stature)
  Q77.1

 • Zespół krótkiego żebra
  Q77.2

 • Chondrodysplazja punktowa
  Q77.3

 • Achondroplazja
  Q77.4

 • Diastrophic dysplasia
  Q77.5

 • Dysplazja chondro-ektodermalna
  Q77.6

 • Dysplazja kręgowo-przynasadowa
  Q77.7

 • Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
  Q77.8

 • Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nie określona
  Q77.9

Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów

 • Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów
  Q87

 • Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy
  Q87.0

 • Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem
  Q87.1

 • Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn
  Q87.2

 • Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem
  Q87.3

 • Zespół Marfana
  Q87.4

 • Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi
  Q87.5

 • Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej
  Q87.8

Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej

 • Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
  Q89

 • Wrodzone wady rozwojowe śledziony
  Q89.0

 • Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy
  Q89.1

 • Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów dokrewnych
  Q89.2

 • Ułożenie odwrotne
  Q89.3

 • Bliźnięta zrośnięte (zroślaki)
  Q89.4

 • Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
  Q89.7

 • Inne określone wrodzone wady rozwojowe
  Q89.8

 • Wady wrodzone, nieokreślone
  Q89.9

Zespół Downa

 • Zespół Downa
  Q90

 • Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność
  Q90.0

 • Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
  Q90.1

 • Trisomia 21, translokacja
  Q90.2

 • Zespół Downa, nieokreślony
  Q90.9

Zespół Edwardsa i Zespół Pataua

 • Zespół Edwardsa i Zespół Pataua
  Q91

 • Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielność
  Q91.0

 • Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
  Q91.1

 • Trisomia 18, translokacja
  Q91.2

 • Zespół Edwardsa, nieokreślony
  Q91.3

 • Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność
  Q91.4

 • Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
  Q91.5

 • Trisomia 13, translokacja
  Q91.6

 • Zespół Pataua, nieokreślony
  Q91.7