Rozpoznania na skierowaniach kwalifikujące do leczenia w ramach Centrum

REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM ICD 10

(na podstawie załącznika nr 6 do zarządzenia Nr 56/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r.)

1. Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.
2. Numer statystyczny, o którym mowa w ust. 1, składa się z pięciu znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki. W przypadku gdy rozpoznanie posiada trzyznakowe rozwinięcie, należy podać trzy znaki. (§ 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego

 • Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego
  D14
 • Ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe
  D14.0
 • Krtań
  D14.1
 • Tchawica
  D14.2
 • Oskrzela i płuca
  D14.3
 • Układ oddechowy, nieokreślone
  D14.4

Specyficzne zaburzenie rozwoju mowy i języka

 • Specyficzne zaburzenie rozwoju mowy i języka
  F80
 • Specyficzne zaburzenia artykulacji
  F80.0
 • Zaburzenie ekspresji mowy
  F80.1
 • Zaburzenie rozumienia mowy
  F80.2
 • Nabyta afazja z padaczką (Zespół Landau-Kleffnera)
  F80.3
 • Inne zaburzenie rozwoju mowy i języka
  F80.8
 • Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone
  F80.9

Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych

 • Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
  F82

Całościowe zaburzenia rozwojowe

 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
  F84
 • Autyzm dziecięcy
  F84.0
 • Autyzm atypowy
  F84.1
 • Zespół Retta
  F84.2
 • Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
  F84.3
 • Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
  F84.4
 • Zespół Aspergera
  F84.5
 • Inne całościowe zaburzenia rozwojowe
  F84.8
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone
  F84.9

Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

 • Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
  F98
 • Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne
  F98.0
 • Zanieczyszczanie się kałem (encopresis) nieorganiczne
  F98.1
 • Zaburzenie odżywiania w niemowlęctwie i dzieciństwie
  F98.2
 • Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie
  F98.3
 • Stereotypie ruchowe
  F98.4
 • Jąkanie (zacinanie się)
  F98.5
 • Mowa bezładna
  F98.6
 • Inne specyficzne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
  F98.8
 • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym, nieokreślone
  F98.9

Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

 • Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  G90

Zanik mięsni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne

 • Zanik mięsni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
  G12
 • Zanik mięsni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu I (Werdniga-Hoffmana)
  G12.0
 • Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
  G12.1
 • Stwardnienie boczne zanikowe
  G12.2
 • Inne zaniki mięsni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
  G12.8
 • Zanik mięsni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony
  G12.9

Dystonia

 • Dystonia
  G24
 • Dystonia wywołana przez leki
  G24.0
 • Dystonia samoistna rodzinna
  G24.1
 • Dystonia samoistna niedziedziczna
  G24.2
 • Kurczowy kręcz karku
  G24.3
 • Dystonia samoistna w obrębie twarzy
  G24.4
 • Kurcz powiek
  G24.5
 • Inne dystonie
  G24.8
 • Dystonia, nieokreślona
  G24.9

Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

 • Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
  G25
 • Drżenie samoistne
  G25.0
 • Drżenie polekowe
  G25.1
 • Inne określone formy drżenia
  G25.2
 • Mioklonia
  G25.3
 • Pląsawica polekowa
  G25.4
 • Inna pląsawica
  G25.5
 • Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
  G25.6
 • Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
  G25.8
 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone
  G25.9

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G26

Polineuropatia

 • Polineuropatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G63
 • Polineuropatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, sklasyfikowanych gdzie indziej
  G63.0
 • Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
  G63.1
 • Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
  G63.2
 • Polineuropatia w innych chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)
  G63.3
 • Polinauropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+)
  G63.4
 • Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M34+)
  G63.5
 • Polineuropatia w innych zaburzeniach układu kostno-mięśniowego (M00-M25+, M40-M96+)
  G63.6
 • Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G63.8

Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

 • Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
  G64

Miastenia ciężka rzekomoporaźna `{`myasthenia gravis`}` i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe

 • Miastenia ciężka rzekomoporaźna [myasthenia gravis] i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
  G70
 • Miastenia ciężka rzekomoporaźna
  G70.0
 • Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
  G70.1
 • Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego
  G70.2
 • Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe
  G70.8
 • Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreślone
  G70.9

Pierwotne zaburzenia mięśniowe

 • Pierwotne zaburzenia mięśniowe
  G71
 • Dystrofia mięśniowa
  G71.0
 • Zaburzenia miotoniczna
  G71.1
 • Miopatnie wrodzone
  G71.2
 • Miopatia mitochonrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
  G71.3
 • Inne pierwotne zaburzenia mięśni
  G71.8
 • Pierwotne zaburzenia mięśni, nieokreślone
  G71.9